امروز : 1403/03/02 09:31 ب.ظ

 

رئیس هیات مدیره : آقای دکتر علی طبیبی

نایب رئیس و دبیر انجمن:آقای دکتر حمید پاکمنش

رئیس سابق و عضو هیات مدیره : آقای دکتر حشمت اله صوفی مجیدپور

رئیس کمیته علمی : دکتر علیرضا گلشن

خزانه دار: آقای دکتر اکبر نورعلیزاده

اعضای اصلی هیات مدیره: دکتر رباب مقصودی ،دکتر سیدحبیب اله موسوی بهار،دکتر صدراله محرابی سی سخت،دکتر سامان فرشید

بازرس :آقای دکتر امیرحسین کاشی