امروز : 1403/01/27 06:33 ق.ظ

مفاد عضویت در اساسنامه

 عضویت در انجمن به طرق زیر می‌باشد:

 عضویت پیوسته: هیئت مؤسس انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه تخصصی در یکی از رشته‌های ارولوژی یا رشته‌های مرتبط باشند می‌توانند طبق ضوابط مذکور در این اساسنامه به عضویت انجمن در آیند.

 عضویت وابسته: افرادی که حائز شرایط زیر باشند می‌توانند به عضویت انجمن درآیند:

کلیه کسانی که دارای درجه تخصصی در یکی از رشته‌های جراحی ارولوژی باشند و کلیه افرادی که دارای تخصصی در رشته های کم تهاجمی می باشند.

 عضویت افتخاری: شخصیت‌های ایرانی و خارجی که مقام علمی، فرهنگی و اجتماعی آنان حائز اهمیت خاص باشد و یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک‌های مؤثر و ارزنده‌ای نموده باشند می‌توانند به عضویت افتخاری پذیرفته شوند.

 اعضای وابسته می‌توانند با احراز شرایط و تصویب هیئت‌مدیره به عضویت پیوسته برگزیده شوند.

 اعضای پیوسته انجمن بایستی شرایط هیئت مؤسس و هیئت‌مدیره مذکور در ماده 7 آیین نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون را دارا باشند.

هریک از اعضای انجمن سالانه مبلغی را که میزان آن توسط هیئت‌مدیره تعیین و به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.

 پرداخت حق عضویت هیچگونه حق و ادعایی را نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نخواهد کرد. ملاک تعداد اعضای پیوسته هر انجمن تعداد ثبت نام شدگان همان سال خواهد بود و لذا افرادی مجاز به شرکت در انتخابات هیئت‌مدیره هستند که حق عضویت مصوب همان سال را پرداخت نموده و برگ شرکت در جلسه مجمع عمومی و انتخابات را دریافت کرده باشند. عضویت در انجمن در یکی از موارد زیر خاتمه می‌یابد:

 استعفای کتبی عضو

 عدم پرداخت حق عضویت سالانه در مهلتی که هیئت‌مدیره تعیین می‌نماید.

 زوال یکی از شرایط عضویت و نیز محکومیت قطعی در هیئت‌های بدوی و عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی به محرومیت موقت یا دائم از اشتغال به حرف پزشکی است.

 مدت تعلیق عضویت معادل مدت محرومیت از اشتغال به حرف پزشکی است.

تصمیم نهایی راجع به عدم پذیرش و نیز خاتمه عضویت پس از اطلاع و تائید هیئت نظارت بر عملکرد انجمن براساس موضوع بند 7 ماده 3 آیین نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون، با هیئت‌مدیره خواهد بود.