امروز : 1403/03/02 09:52 ب.ظ

   انجمن اندویورولوژی و یورولاپاراسکوپی ایران در سال 1382 تشکیل گردید واعضای هیئت مؤسس: آقایان دکتر بصیری- دکتر سیم فروش- دکتر موسوی بهار- دکتر نجفی سمنانی- دکتر حمیدرضا ناصح- دکتر سیدمحمد سدهی - دکتر حیات ممبینی- دکتر محمد مهدی حسینی- دکتر اسماعیل موسی پور- دکتر حسن احمدنیا- دکتر سیدامیرمحسن ضیایی- دکتر پژمان شادپور- خانم دکتر رباب مقصودی بودند.
 اولین مجوز پروانه فعالیت انجمن از سوی وزارت بهداشت سال  1382 صادر گردید.
 اعضای هیئت مدیره اولیه با حضور آقایان دکتر ناصر سیم فروش (رئیس) -دکتر عباس بصیری (دبیر) -دکتر مسعود اعتمادیان (خزانه دار)- دکتر محمدمهدی یونسی (بازرس)- دکتر غلامرضا پورمند و دکتر محمدرضا دارابی محبوب (اعضاء هیئت مدیره)  تشکیل گردید.
 زمان تصویب اساسنامه جدید سال  1387 بود

 اعضای هیئت مدیره براساس تغییر ثبت شرکتها: آقایان دکتر بصیری (رئیس)- دکتر سیم فروش (نایب رئیس)- دکتر سیدحبیب اله موسوی بهار (دبیر)- دکتر حمیدرضا ناصح  (مسئول واحد رفاهی و صنفی)- دکتر اسماعیل موسی پور (خزانه دار)- دکتر محمد نجفی سمنانی (مسئول روابط عمومی و بین الملل)- دکتر سیدامیرمحسن ضیایی (بازرس)- دکتر محمد سدهی و دکتر حیات ممبینی (اعضای کشوری هیئت مدیره) و خانم دکتر رباب مقصودی (رئیس کمیته علمی)
  وزمان به ثبت رسیدن از سوی اداره  کل ثبت شرکتها در تاریخ  17/6/93 می باشد