امروز : 1397/09/28 10:20 ق.ظ

 

اولین: (سال 83) آقایان دکتر سیم فروش (رئیس) -دکتر بصیری (دبیر) -دکتر اعتمادیان (خزانه دار)- دکتر محمدمهدی یونسی (بازرس)- دکتر غلامرضا پورمند و دکتر محمدرضا دارابی محبوب (اعضاء هیئت مدیره)

دومین: (سال 87) آقایان دکتر سیم فروش (رئیس)- دکتر بصیری (دبیر)- دکتر مسعود اعتمادیان (خزانه دار)- دکتر علیرضا تدین (رئیس کمیته علمی)- دکتر موسوی بهار (مسئول واحد رفاهی و صنفی)- دکتر ضیایی (بازرس)- اعضای کشوری: خانم دکتر فرزانه شریفی اقدس- آقایان دکتر حیات ممبینی- دکتر اسماعیل موسی پور (عضو منطقه جنوبی کشور)- دکتر محسن امجدی (عضو منطقه شمالی کشور)- دکتر حبیب اله موسوی بهار (عضو منطقه غربی کشور)- دکتر حسن احمدنیا (عضو منطقه شرقی کشور)

سومین: (سال 90) آقایان دکتر بصیری (رئیس)- دکتر سیم فروش (نایب رئیس)- دکتر سیدحبیب اله موسوی بهار (دبیر)- دکتر حمیدرضا ناصح (مسئول واحد رفاهی و صنفی)- دکتر اسماعیل موسی پور (خزانه دار)- دکتر محمد نجفی سمنانی (مسئول روابط عمومی و بین الملل)- دکتر سیدامیرمحسن ضیایی (بازرس)- دکتر محمد سدهی و دکتر حیات ممبینی (اعضای کشوری هیئت مدیره) و خانم دکتر رباب مقصودی (رئیس کمیته علمی)