امروز : 1403/01/27 06:37 ق.ظ

 شرح وظایف و اهداف

 به منظور نیل به اهداف مذکور در ماده 2 اساسنامه انجمن، اقدامات و فعالیت‌های زیر را به عمل خواهد آورد.

 ایجاد ارتباطی علمی، فنی، تحقیقاتی، آموزشی و تبادل نظر بین محققان، متخصصان و سایر کارشناسانی که به نحوی در شاخه‌های گوناگون رشته مرتبط با انجمن فعالیت دارند.

همکاری با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی بویژه انجمن اورولوژی ایران و نیز سازمان‌هایی که به نحوی با فعالیت‌های انجمن مرتبط می‌باشند در برنامه‌ریزی امور آموزشی، پژوهشی، بهداشتی و درمانی.

 تعامل و همکاری با مراجع ذیصلاح در زمینه بازنگری و ارزشیابی برنامه‌های آموزشی و بهداشتی درمانی، مؤسسات آموزشی و سطح علمی دانش آموختگان مقاطع مختلف علوم پزشکی.

 ارائه خدمات آموزشی، علمی، فنی و پژوهشی براساس ضوابط مربوطه.

 ترغیب و تشویق دانشمندان، پژوهشگران و دانشجویان در پیشبرد فعالیت‌های علمی، پژوهشی و آموزشی، بهداشتی و درمانی.

 تهیه و تدوین و انتشار نشریات علمی، آموزشی.

 برگزاری گردهمایی‌های آموزشی و پژوهشی، آموزش مداوم در سطوح ملی و بین‌المللی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.

 فراهم کردن زمینه مناسب جهت انجام پژوهش‌های علمی مرتبط با رشته مربوطه بخصوص از طریق تشویق و ترغیب متخصصین جوان.

 مشارکت در تشکیل شورای انجمن‌های علمی گروه پزشکی ایران و برنامه‌ریزی امور مرتبط با آن.

 جلب حمایتهای نهادهای بین‌المللی برای انجام فعالیتهای علمی، پژوهشی در عرصه ملی و در چارچوب ضوابط جاری کشور